Agro Ostrov tien

Služby verejného skladu

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre skladovanie tovaru vo verejnom sklade

podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom
liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

§1 

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky určujú časť obsahu zmluvy o skladovaní podľa § 527 až § 535 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) skladovateľom uvedeným v § 2 na skladovanie tovaru uvedeného v § 4 vo verejnom sklade skladovateľa.
 2. Tieto obchodné podmienky sú schválené rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 2918 / 2017 – 510 zo dňa: 24. 08. 2017 podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon č. 144/1998 Z. z.“).

§2 

Skladovateľ

Obchodné meno: Agro Ostrov, s.r.o.
Sídlo: 072 55 Ostrov 56
Identifikačné číslo: 36 573 906

Osvedčenie o oprávnení na prevádzku verejného skladu vydané podľa § 6, ods. 2 a § 7 zákona č. 144/1998 Z. z. dňa: 24. 08. 2017 pod registračným číslom: 0158.

§3

Určenie verejného skladu

Podľa osvedčenia uvedeného v § 2 je skladovateľ oprávnený prevádzkovať tento verejný sklad:

Adresa verejného skladu: Agro Ostrov, s.r.o.,085 01 Bardejov, Duklianska 1400 Jeho označenie: Betónové obilné silo par. č. 3850/6,súp.č. 1400

a to na uskladnenie tovaru uvedeného v § 4, ods. 2. a 4.

§4

Tovar

 1. Skladovateľ je oprávnený podľa osvedčenia uvedeného v § 2 prijímať na uskladnenie vo verejnom sklade tovar v druhoch, so znakmi akosti a v minimálnom množstve ako sú uvedené v odseku 2, 3, 4, 5, 6 a 7 a v súlade s osobitnými, účinnými právnymi predpismi. Minimálne kvalitatívne požiadavky na tento tovar sa spravujú príslušnými technickými normami podľa § 5 ods. 1 a 4 zákona 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a určenými na posudzovanie zhody. Ak bola niektorá technická norma uvedená v ods. 2 až 7 zrušená, kvalitatívne požiadavky na tento tovar sa spravujú novou technickou normou, ktorú na tento účel určí Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
 2. Zrno obilnín:

 

a) zrno potravinárskej pšenice STN 46 1100-2
b)zrno kŕmnej pšenice STN 46 1200-2
c) zrno sladovníckeho jačmeňa STN 46 1100-5
d)zmo kŕmneho jačmeňa STN 46 1200-3
e)zmo potravinárskeho jačmeňa STN 46 1100-6
f) zrno raže potravinárskej STN 46 1100-4
g) zrno kŕmnej raže STN 46 1200-11
h)zrno potravinárskeho ovsa STN 46 1100-7
i) zrno kŕmneho ovsa STN 46 1200-4
j) zrno tritikale STN 46 1200-5
k) zrno potravinárskej kukurice STN 46 1100-8
1) zrno kŕmnej kukurice STN 46 1200-6

Minimálne množstvo tovaru prijímaného na uskladnenie od jedného ukladateľa: 100 ton.

     3) Zrno obilnín, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie:

 

Minimálne kvalitatívne požiadavky podľa Nariadenia Komisie (EU) č. 1272/2009 v platnom znení Tvrdá

pšenica

Pšenica

obyčajná

Jačmeň Kukurica Cirok
A. Maximálny obsah vlhkosti 14,5% 14,5% 14,5% 13,5% 13.5%
B. Maximálne percento materiálu, ktorý nie je základným zrnom nezmenenej kvality 12% 12% 12% 12% 12%
1. Zlomky zrna 6% 5% 5% 5% 5%
2. Nečistoty pozostávajúce zo zŕn 8.5 % 7% 12% 5% 5 %
2.1. Nečistoty iné ako škvrnité zrná 5% 7% 12% 5% 5%
a) scvrknuté zrná X X X Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
b) iné obilniny 3% X 5% X X
c) zrná poškodené škodcami X X X X X
d) zrná so zmenenou farbou klíčka X x Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
e) zrná prehriate počas sušenia 0.50 % 0,50 % 3% 0.50 % 0,50 %
2.2. Škvrnité zrná 3,5 % Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
3. Naklíčené zrná 4% 4% 6% 6% 6%
4. Rôzne nečistoty: 4,5 %(*) 3% 3% 3% 3%
z toho:

a) cudzie semená:

— škodlivé 0,10% 0.10% 0.10% 0,10% 0,10%
— ostatné X X X X X
b) poškodené zrná:
— zrná poškodené spontánnym zahriatím a nadmerným zahriatím počas sušenia 0.05 % 0,05 % X X X
— zrná napadnuté fuzariózou 1.5% X X x x
— ostatné X X X x rx
c) cudzie látky X x X x ľ„x
d) plevy (pri kukurici úlomky kukuričného klasu) x x x x x
e) námeľ 0,05 % 0,05 % Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
f) skazené zrná X X Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
g) nečistoty živočíšneho pôvodu x x X X X
C. Maximálne percento zŕn, ktoré čiastočne alebo úplne stratili svoj sklovitý vzhľad 27% Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
D. Maximálny obsah tanínu (**) Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje, ga Neuplatňuje sa 1 %
E. Minimálna objemová hmotnosť (kg/hl) 78 73 62 Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
F. Minimálny obsah bielkovín (**) 11,5% 10.5% Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
G. Minimálny čas poklesu v sekundách (Hagbergovo číslo) 220 220 Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa
H. Minimálna hodnota Zelenyho indexu (ml) Neuplatňuje sa 22 Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa Neuplatňuje sa

„X“ znamená, že analýza sa vyžaduje bez konkrétneho limitu, avšak jej hodnotu treba

zohľadniť v rámci maximálnych limitov stanovených v bodoch 2 a 4 tabuľky.
„Neuplatňuje sa“ znamená, že nie je potrebné vykonať analýzu.

(*) Z čoho maximálne 3 % pripadajú na nečistoty iné ako zrná napadnuté fuzariózou.
(**) Ako percento sušiny.

     4) Olejnaté semená, a to

a/ semeno repky STN 46 2300 – 2
b/ semeno slnečnice STN 46 2300 – 6

Minimálne množstvo tovaru prijímaného na uskladnenie od jedného ukladateľa: 50 ton

5) Semená strukovín, a to

a/ semeno jedlých fazúľ
b/ semeno jedlej šošovice
c/ semeno jedlého hrachu
d/ semeno kŕmnych strukovín

STN 46 1300-4 STN 46 1300-3 STN 46 1300-2 STN 46 1300-5

Minimálne množstvo tovaru prijímaného na uskladnenie od jedného ukladateľa: 50 ton.

     6) Cukor

§ 3 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 37/2012 Z. z., ktorou sa upravujú niektoré cukry

     7) Zemiaky jedlé neskoré 

§ 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona č. 152/1995 Z. z.  Potravinový kódex SR (výnos č. 3390/2004-100)

 

§5

Prevzatie tovaru a doklady vzťahujúce sa na tovar

 1. Skladovateľ preberá tovar v mieste umiestnenia verejného skladu v čase dohodnutom s ukladateľom. O dopravu do miesta verejného skladu sa na vlastné náklady a nebezpečenstvo postará ukladateľ.
 2. Pri prevzatí každej dodávky tovaru od dopravcu je skladovateľ povinný tovar s odbornou starostlivosťou prezrieť a pritom najmä zistiť hmotnosť dodávky a znaky akosti zistiteľné pri tejto prehliadke a odoberie z dodávky vzorky na laboratórne určenie akosti tovaru.
 3. Prevzatie dodávky skladovateľ písomne potvrdí. Potvrdenie (lístok o prevzatí, váhový lístok) musí byť číslované a musí obsahovať označenie ukladateľa a skladovateľa vrátane označenia verejného skladu a údaje o druhu hmotnosti dodávky, ako aj dátum jej prevzatia a podpisy v mene skladovateľa a ukladateľa.
 4. Na základe výsledkov laboratórneho rozboru odobratých vzoriek vystaví skladovateľ na každú dodávku, alebo dohodnuté čiastkové dodávky z jednej partie dodané v jednom dni osvedčenie o akosti.
 5. Na tovar, ktorý vyhovuje podmienkam uvedeným v § 4, vystaví skladovateľ preberací lístok, ktorý obsahuje údaje o tovare najmenej v rozsahu potrebnom na vystavenie skladiskového záložného listu, preberací lístok podpisuje aj ukladateľ. Ak sa preberací lístok vystavuje na obilniny, olejniny alebo strukoviny z prevzatých dodávok tovaru v prírodnom stave pred ich úpravou, skutočné množstvo a skutočné akostné znaky skladovanej partie tovaru musia umožniť jeho úpravu na množstvo a akosť tovaru zodpovedajúcu príslušným technickým normám a týmto obchodným podmienkam.
 6. Skladovateľ odmietne prevziať na uskladnenie vo verejnom sklade tovar, ktorý nevyhovuje podmienkam uvedeným v § 4.
 7. Skladovateľ je povinný umožniť ukladateľovi účasť pri zisťovaní hmotnosti, odoberaní vzoriek a ďalšom preverovaní dodaného tovaru.
 8. Spôsob odoberania vzoriek, ich počet, použité prístroje a pomôcky a pracovné postupy pri odoberaní vzoriek a vykonávaní rozborov na zistenie akosti musia zodpovedať príslušným technickým normám.
 9. Skladovateľ a ukladateľ určia pri preberaní tovaru na skladovanie hodnotu tovaru v čase preberania v súlade s predpismi o účtovníctve podľa § 16, ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. Táto hodnota sa uvádza v príjemke podľa odseku 5.
 10. Čistenie a sušenie, prípadne iná pozberová úprava z prevzatých dodávok nie je povinnosťou skladovateľa zo zmluvy o skladovaní, dojednania o podmienkach týchto služieb musia zodpovedať podmienkam pre prevzatie tovaru na skladovanie vo verejnom sklade.

§6

Hromadná úschova

 1. Pri hromadnej úschove vo verejnom sklade podľa § 13, ods. 2 zákona č. 144/1998 Z. z. sa tovar na uskladnenie dodáva voľne uložený.
 2. Pri hromadnej úschove sa obilniny, olejniny a strukoviny skladujú oddelene podľa druhov, účelového použitia a akosti a na požiadanie ukladateľa aj podľa odrody. Tomu musí zodpovedať aj manipulácia s tovarom z prevzatých dodávok pri jeho pozberovej úprave a triedení pred uskladnením podľa výsledkov zistenia akosti s prihliadnutím na pozberové ošetrenie, druh skladu a dĺžku skladovania.
 3. Tovar prevzatý na skladovanie vo verejnom sklade musí byť uložený oddelene od tovaru skladovateľa.

§7

Poistenie skladovaného tovaru

 1. Skladovateľ je povinný poistiť tovar prevzatý na skladovanie podľa § 10, ods. 2 zákona č. 144/1998 Z. z. v nadväznosti na § 789 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Tovar prevzatý na skladovanie podľa týchto obchodných podmienok je poistený pre prípad:
  a/ poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou,
  b/ škôd spôsobených krádežou,
  u poistiteľa: Komunálna poisťovňa, a.s.
  podľa poistných podmienok a poistnej zmluvy číslo: 6 813 674 579 a dodatku č. 1 a 2
 3. Ak nastala poistná udalosť, prechádza právo na poistné plnenie na majiteľa záložného listu do výšky záložnej pohľadávky a vo zvyšku na majiteľa majetkového listu v súlade s § 31 ods. 2 zákona č. 144/1998 Z. z.

§8

Skladné

 1. Skladné (§ 527 a 531 Obchodného zákonníka) sa skladá z odplaty za naskladnenie, opatrovanie a vyskladnenie tovaru, odplata za naskladnenie zahŕňa aj náklady skladovateľa na zistenie hmotnosti a akosti tovaru.
 2. Skladné zahŕňa náklady skladovateľa na poistenie tovaru
 3. Výška skladného za jednotlivé úkony skladovateľa (odsek 1 a 2), na zabezpečenie úhrady ktorého má skladovateľ zádržné právo k tovaru prevzatému od ukladateľa, pokiaľ ukladateľ túto sumu nezaplatil vopred, pričom výšku takejto pohľadávky môže skladovateľ vyznačiť na skladiskovom záložnom liste (§ 8, ods. 3 písm. i), § 14, § 15 ods. 3 zákona č. 144/1998 Z. z.) je suma
a/ za naskladnenie

2,84 €

za tonu (jednorázovo)
b/ za skladovanie

0,99 €

za tonu mesačne, ak ide o obilniny

1,00 €

za tonu mesačne, ak ide o strukoviny

1,37 €

za tonu mesačne, ak ide o olejniny
c/ za vyskladnenie

2,84 €

za tonu (jednorázovo), zvýšená o daň z pridanej hodnoty.

 

§9

Vydávanie skladiskového záložného listu

(§ 8, ods. 3, písm. e) zákona)

 1. Skladovateľ vydáva skladiskový záložný list na základe zmluvy o skladovaní a podľa výsledkov zistenia množstva a akosti tovaru v súlade s týmito obchodnými podmienkami (§ 5 až 8)
 2. Skladovateľ vedie zoznam vydaných skladiskových záložných listov číslovaný podľa časového poradia a obsahujúci ich odpis (kmeňový list skladiskového záložného listu), ktorý je súčasťou jeho účtovných kníh vedených podľa predpisov o účtovníctve, predovšetkým zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

§10

Opatrovanie tovaru

 1. Skladovateľ je povinný kontrolovať stav uloženého tovaru a ošetrovať ho tak, aby sa vytvárali priaznivé podmienky na pozberové dozrievanie tovaru a uchovanie jeho akosti. Pri tom je povinný dodržiavať STN a mať vypracovaný vnútorný prevádzkový predpis popisujúci pracovné postupy pre skladovanie (skladovací poriadok).
 2. Skladovateľ je povinný umožniť majiteľovi majetkového listu, ako aj majiteľovi záložného listu obhliadnuť tovar prevzatý na skladovanie a presvedčiť sa o jeho uložení a stave (§31, ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z.).
 3. Skladovateľ je pri prvom prevode oddeleného záložného listu a na požiadanie jeho každého ďalšieho nadobúdateľa povinný potvrdiť vyznačenie tohto prevodu s uvedením údajov prvého rubopisu na záložnom aj na majetkovom liste v súlade s § 17, ods. 5 zákona č. 144/1998 Z. z..

§11

Prirodzené hmotnostné úbytky

     1) Miera prirodzených hmotnostných úbytkov v percentách zo skladovaného množstva podľa druhu tovaru, dĺžky skladovania a typu skladuje:

 

a/ pre obilné silo obilniny

strukoviny

jačmeň slad. olejniny
do 3 mesiacov 0,06 %

0,08 %

0,06 %

0,08 %
od 3 do 6 mesiacov 0,08 %

0,09 %

0,08 %

0,10%
nad 6 mesiacov 0,13 %

0,13%

0,15%

0,22 %
b/ pre podlahové sklady obilniny

strukoviny

jačmeň slad. olejniny
do 3 mesiacov 0,14% 0,14% 0,14% 0,20%
od 3 do 6 mesiacov 0,20 % 0,18% 0,20 % 0,23%
nad 6 mesiacov 0,23 % 0,20 % 0,23 % 0,25%

2) Ak sa na skladiskovom záložnom liste neuvedie údaj prirodzených hmotnostných úbytkov, rozumie sa, že vyznačený údaj hmotnosti je po odpočítaní prirodzených hmotnostných úbytkov za vyznačenú dobu skladovania.

 

§12

Podmienky vyzdvihnutia tovaru z verejného skladu
(§ 19 zákona č. 144/1998 Z. z.)

 1. Skladovateľ vydá tovar prevzatý na skladovanie vo verejnom sklade, a to aj pred uplynutím času určeného na skladovanie, len ak mu oprávnený majiteľ:
  a/ vráti majetkový list a záložný list, alebo
  b/ vráti majetkový list opatrený potvrdením banky, u ktorej má záložný list podľa údajov prvého rubopisu oddeleného záložného listu platiť, že u nej bola zložená peňažná suma záložnej pohľadávky v prospech majiteľa záložného listu.
 2. V prípade uvedenom v odseku 1, písm. b) je skladovateľ povinný dať neodkladne správu poslednému majiteľovi záložného listu vyznačenému na kmeňovom liste (§ 10, ods. 3).
 3. Majiteľ majetkového listu je povinný na požiadanie skladovateľa potvrdiť na majetkovom liste prevzatie tovaru.
 4. Pri vyskladnení tovaru skladovateľ vystaví oprávnenému majiteľovi osvedčenie o akosti tovaru najmenej v rozsahu údajov uvedených na skladiskovom záložnom liste.

§13

Podmienky predaja a prevzatia tovaru pri nezaplatení

 1. V zákonom ustanovených prípadoch je uložený tovar zaťažený záložným právom v prospech skladovateľa a majiteľa oddelene .prevedeného záložného listu (§ 5 ods. 2, § 14 a § 17 zákona č. 144/1998 Z. z.)
 2. Za podmienok a spôsobom ustanoveným zákonom č. 144/1998 Z. z. (§ 20 a 21) skladovateľ uskutoční úkony na výkon tohto záložného práva, a to:a/ na uspokojenie pohľadávky majiteľa záložného listu tovar na jeho požiadanie predá a vyplatí mu dosiahnutú sumu alebo, ak majiteľ záložného listu tovar prevezme, naloží s ním podľa jeho pokynov,b/ na uspokojenie vlastných nárokov tovar predá alebo ho prevezme a sumu prevyšujúcu jeho nároky uloží v prospech majiteľov záložného listu.
 3. Z dosiahnutého výťažku sa najskôr uhradia náklady spojené s predajom vrátane skladného za čas od skončenia dojednanej lehoty určenej na skladovanie do času predaja, potom pohľadávky skladovateľa zabezpečené záložným právom podľa zákona č. 144/1998 Z. z. a napokon pohľadávka majiteľa záložného listu s príslušenstvom. Prevyšujúca suma sa uhradí majiteľovi majetkového listu, pričom je povinný vrátiť majetkový list skladovateľovi.
 4. Pri určovaní všeobecnej ceny a spôsobu predaja v súlade s § 20 ods. 1 zákona č. 144/1998 Z. z. platí, že skladovateľ nesmie predať tovar za cenu nižšiu, než za akú v tom čase taký alebo porovnateľný tovar predáva na vlastný alebo cudzí účet.
 5. Na požiadanie majiteľa záložného alebo majetkového listu je skladovateľ povinný vydať im bez zbytočného odkladu vyúčtovanie predaja alebo prevzatia tovaru.

§14

Zodpovednosť skladovateľa

(k § 8. ods. 3, písm. j) zákona č. 144/1998 Z. z. a k § 533 Obchodného zákonníka).

 1. Skladovateľ zodpvedá za škodu na skladovanom tovare, ktorá vznikla po jeho prevzatí, a to až do jeho vydania, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (§ 533, ods. 1 Obchodného zákonníka).
 2. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť skladovateľa sú uvedené v § 533 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak v dôsledku takejto okolnosti škoda nastala, skladovateľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia v súlade s § 533, ods. 3 Obchodného zákonníka.
 3. Prirodzenou povahou veci vylučujúcou zodpovednosť skladovateľa (§ 533, ods. 2 písm. b) Obeh. zákonníka), je najmä prirodzený hmotnostný úbytok tovaru (§ 11 týchto obchodných podmienok).

 

§15

Záverečné ustanovenia

Ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o skladovaní platia na pomery z uloženia tovaru vo verejnom sklade len ak zo zákona č. 144/1998 Z. z. a z osobitných predpisov nevyplýva inak.

 

V Bardejove 22.08.2017

© Agro Ostrov, s.r.o. | Všetky práva vyhradené